Skip to content

Nar F’Bengħisa mill-Għaqda Nar 22 ta’ Frar

December 7, 2013

Kienet is-sena 2006 meta membri tal-Għaqda Piroteknika 22 ta’ Frar iddeċidew flimkien mal-organizatturi tal-festa ta’ Bengħisa, l-iktar il-mibki Ġużeppi Schembri biex jorganizzaw ħarqa nar żgħira għall-festa tant ħelwa tal-Kunċizzjoni ta’ Bengħisa.  Minnufih id-dilettanti middew idejhom biex jorganzizzaw ruħhom u dakinhar tat-8 ta’ Diċembru 2006 telgħu bix-xogħol kollu li kellhom Bengħisa.  Kien hemm ftit minn kollox, ftit nar tal-Ajru u ftit tal-Art.

Malli ntemmet il-quddiesa, l-unika darba li saret b’orkestra żgħira u bil-vuċijiet solisti, sar is-soltu festin bil-kafè u l-gallettini.  In-nies ħadet ħafna gost, titkellem, tixrob u tiekol u fl-istess ħin tgawdi minn dik l-atmosfera sabiħa bin-nar tal-ajru.  Ftit wara nħaraq in-nar tal-Art maħdum mid-dilettanti tan-Nar tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990, mill-Għaqda Nar 22 ta’ Frar.  Dakinhar ġrew il-memorji ta’ Diċembru 1990 meta l-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 ġiet mistiedna għall-ewwel darba biex tagħmel l-ewwel marċ tagħha fl-istorja f’Bengħisa u meta l-ewwel supporters tagħha kienu tellgħu wkoll l-irdieden biex jinħarqu f’Bengħisa.  Memorji li ma tista’ tinsihom qatt dawn.  Kif intemm in-nar tal-art inħarqet kaxxa ħelwa ta’ stuppini li temmet iċ-ċelebrazzjonijiet f’ġieħ l-Immakulata Kunċizzjoni f’Bengħisa.

Kemm ikun sabiħ li kieku kulħadd jiftiehem flimkien u lil din il-festa nagħmluha strument ta’ għaqda u koperazzjoni bejn kulħadd.  Birżebbuġa u l-għaqdiet tagħha diġa taw sinjali ċari ta’ għaqda u koperazzjoni.  J’Alla dawn is-sinjali jsarrfu xi ħaġa aktar ‘il quddiem.

Għada niċċelebraw il-Festa Tal-Kunċizzjoni

December 7, 2013

Għada f’Bengħisa niċċelebraw il-Festa tal-Kunċizzjoni.  Ħafna nies ikunu qed jistennew din il-ġurnata biex jerġgħu jiltaqgħu ma’ xulxin.  Bengħisa m’għadux dak li kien però minkejja kollox ħafna li telqu minn dan is-subborg bħal qisu żammew it-tradizzjoni li f’din il-ġurnata jżuru t-tempju tal-Patruna tagħhom fil-ġurnata tal-festa tagħha.  L-Immakulata ta’ Bengħisa tiġbed il-Bengħisin lura.  Magħhom jinżlu wkoll il-Birżebbuġin.  Sa minn ċkunitna niftakru din il-festa, dejjem fil-bard u l-ksieħ.  L-atmosfera tal-Milied tkun qisha bħal diġà bdiet tinxtered fl-arja.  Il-festa tal-Kunċizzjoni ġġib ferħ kbir fost ulied dan ir-raħal u ta’ Birżebbuġa.

This slideshow requires JavaScript.

Xi ritatti li ttieħdu fis-sena 2006, meta l-festa saret b’diversi ċelebrazzjonijiet xierqa.

Il-Kunċizzjoni bħala l-Omm Riparatriċi.

Huwa dak il-ferħ li ġġib omm lill-uliedha.  Il-Madonna, il-mara perfetta, l-omm ta’ dak li kien minn dejjem u li qatt m’għandu tmiem, il-mara li kienet predestinata li titwieled mingħajr ebda tebgħa tad-dnub, tassew privileġġ singulari.  Din il-mara mistika, li tul is-snin anke dehret lil diversi nies mad-dinja tagħti prova tal-eżistenza ta’ binha Ġesu, veru Alla.  Il-Madonna, l-istess waħda li dehret lil Bernadette f’Lourdes u li hi stess stqarret li kienet l-Immakulata Kunċizzjoni, trid twasslilna mesaġġ, trid tbeżbiżna, trid tgħidilna li Alla u binha Ġesù veru eżista u għandu jerġa jiġi.

Il-festa tal-Kunċizzjoni hija l-festa tal-ubbidjenza ta’ Marija.  Il-mara li tpatti għad-diżubbidjenza ta’ Eva.  Fis-siegħa tal-prova Eva kienet diżubbidjenti.  Naqraw fil-Ġenesi: “Kien is-serp l-aktar hajjen fost il-bhejjem kollha ta’ l-art, li kien għamel il-Mulej Alla; u qal lill-mara: ‘Tassew li qal Alla biex ma tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?’” (Gen 3,1).  Eva tat widen lill-anġlu l-ħażin u kkooperat ma’ żewġha fid-dnub.  Mill-banda l-oħra meta Marija rat l-anġlu Gabrijel u qalilha biex issir omm Alla, hija wieġbet: “Hawn hija l-qaddejja tal-Mulej, ikun li skont kelmtek” (Lq 1,38).  Kif Eva kienet diżubbidjenti, Marija wriet bil-ħeffa l-ubbidjenza tagħha. Dan jaffermah l-innu ta’ l-Ufficcju tal-Qari tas-solennità tal-Kunċizzjoni:

Inti l-ġieħ tan-nisel tagħna,
li neħħejt il-għajb ta’ Eva;
taħt għajnejk ħanina żommna
mill-waqgħat fit-triq lejn ibnek

San Irinew jafferma din il-verità b’qawwa kbira: “Eva ġiet imqarrqa bil-kelma ta’ anġlu (jigifieri x-xitan) biex taħrab ’il bogħod minn Alla u tikser kelmtu.  Anġlu wkoll ħabbar ’il Marija l-aħbar it-tajba li kellha tnissel lil Alla wara li tobdi kelmtu.  L-ewwel waħda ma obdietx lil Alla; imma t-tieni waħda obdietu, u għalhekk il-verġni Marija saret l-avukata tal-verġni Eva.  Kif il-ġeneru uman kien ikkundannat għall-mewt minn verġni, hekk ukoll ġie salvat minn verġni; il-miżien huwa bbilanċjat – id-diżubbidjenza tal-verġni mill-ubbidjenza tal-verġni.  Filwaqt li d-dnub ta’ l-ewwel bniedem ġie rriparat mill-ewwel imwieled, hekk ukoll il-ħażen tas-serpent ġie megħlub mis-sempliċità tal-ħamiema (Marija); u aħna ġejna meħlusa mill-ktajjen tal-mewt li bihom ġejna marbuta”.

Ħsieb sabiħ ieħor insibuh fi priedka ta’ l-Għid ta’ San Ġwann Damaxxenu: “Huwa rebaħ lil Satana bl-istess armi li bihom darba ħareġ rebbieħ. Kif?  Sa ngħidilkom.  Verġni, siġra u l-mewt jirrappreżentaw it-telfa tagħna, u dawn it-tlieta saru l-prinċipji tar-rebħa tagħna.  Minflok Eva, għandna lil Marija.  Minflok is-siġra tat-tajjeb u l-ħażin, għandna l-għuda tas-salib.  Flok Adam għandna lil Kristu”.

Ħsibijiet dwar l-Atmosfera Komunitarja tal-Festa ta’ Bengħisa

Fis-snin disgħin din il-festa kienet veru qed tgħaqqad il-komunità flimkien, imbagħad minħabba deċiżjonijiet xejn tajbin il-festa marret lura anzi spiċċat.  Hija ħasra kif festa bħal din irriduċiet ruħha għal kif qed narawha ‘llum.

Baqgħet biss dik il-quddiesa u l-kafè li flimkien mal-gallettini imlew il-vojt li nħoloq meta l-baned ta’ Birżebbuġa ma baqgħux jitilgħu, mhux għax ma jridux imma għax ma kienx hemm stedina, jew inizzjattiva jew jekk kien hemm ġiet fgata.  L-istess in-nar.  Il-logħob tan-nar li tant kien sinonimu ma’ Bengħisa, illum la tara u lanqas tisma’ suffarrel wieħed.  Il-konklużjoni hija waħda u negattiva.  Il-festa ta’ Bengħisa mietet.  Nifirħu dejjem bil-quddiesa li ssir hekk kif għandu jkun, għax l-ebda festa ma tista’ ssir barra jekk il-poplu ma jinħaqadx mal-mejda għall-ikla tal-ħaruf divin bħala komunità waħda, imma sadanittant l-atmosfera komunitarja ma baqgħetx tilħaq il-milja tagħha fuq barra.  Wieħed jirringrazzja lil Ġużeppi Schembri li ħalliena snin ilu li tant kien iħobb din il-festa li kien jagħmel  minn kollox biex iżommha ħajja.  L-aħħar darba li veru rajtu ferħan kien meta ġie l-Isqof Mercieca fl-okkażjoni tal-150 sena minn mindu l-knisja kienet reġgħet inbniet mill-ġdid u lura fis-sena 2006 meta l-festa ġiet organizzata b’mod tassew xieraq fuq ġewwa b’permezz ta’ orkestra u bin-nar fuq barra wara l-quddiesa, liema ferħ xi ħadd għoġbu jifga jew joqtol.  X’jiswew l-eloġji u l-istampi fuq il-ktieb tal-festa u fuq il-magażin ‘Flimkien’ meta mbagħad lil Ġużeppi ċaħħadnieh darba għal dejjem mill-festa li tant kien jixtieq?  Ma jiswew xejn.

Fir-raħal tagħna bosta nies baqgħu mbierka għal dak li għamlu, insemmi ewlieni fosthom lil Dun Karm Frendo li kien jaf kemm il-Komunità kienet imċaħħda.  Ħadem, stinka, u fuq kollox emmen.  Emmen li dan il-poplu kellu bżonn jissaħħaħ fl-atmosfera Komunitarja li tant kienet nieqsa u li ma kienet qed tagħmel l-ebda ġid.  Emmen li dak li kien qed jagħmel kien qaddis, f’isem Alla.  Illum il-komunità tiżżiħajr lilu tal-ġid li għamel fost ħutu f’dan ir-raħal.  Hemm bżonn li naraw li dan l-aspett komunitarju jissaħħaħ mhux jispiċċa fix-xejn.  Kif qegħdin l-affarijiet illum, dan is-sens ta’ komunità mhux qed jilħaq il-milja tiegħu.  Hemm bżonn li dan il-poplu jingħata lura dak li veru jixraqlu, jingħata lura l-ferħ u t-tbissima billi nsewwu dak li kissru u spiċċa tmermer.

Bengħisa: Storja, Devozzjoni u Ġmiel Naturali

August 20, 2011

Storja, devozzjoni u ġmiel naturali: huma t-tliet kelmiet li jiddeskrivu lil Bengħisa, dan is-subborg ħelu u ċkejken f’Birżebbuġa.  Bengħisa għandu storja kbira u antika.  Xhieda ta’ dawn huma l-bosta fdalijiet storiċi u siti ta’ interess li nsibu f’dawn l-inħawi, li bi sfortuna kbira dawn qegħdin mitluqa u fi stat ħażin ħafna.  Ta’ interess kbir huwa l-kult Marjan f’din il-lokalita`, kult li huwa ħaj fost l-abitanti u li għandu għeruq fondi li jmorru lura fiż-żmien bikrija.  Xhieda ta’ dan hija l-kappella ħelwa u antika ta’ Bengħisa u n-niċeċ fil-madwar iddedikati lil Marija, kif ukoll il-festa li ssir f’Diċembru f’ġieh il-Kunċizzjoni.  Bengħisa, li huwa imżejjen b’rdumijiet u widien li jinżlu ‘l isfel mal-kosta, għandu karatterstiċi uniċi f’Malta.  Madankollu, b’dieqa kbira jkollna nistqarru li l-iżvilupp industrijali f’dawn l-inħawi qerdu mhux ftit il-ġmiel naturali ta’ dan il-lokal.  Mhux talli hekk imma talli sia l-poplu Birżebbuġi u sia l-poplu Bengħisi għadhom iħossuhom mhux ikkompensati biżżejjed għal dak li ħaddieħhor ħadilhom.  Inħossu li f’Birżebbuġa u fis-subborgi tagħha jistgħu jsiru bosta proġetti soċjali li jroddu ftit mill-ħafna li ħaddieħor ħa biex jagħmel l-żviluppi industrijali tiegħu.

Dan il-feature t’hawn fuq bl-isem “Bengħisa: Niesha u Ġrajjietha” ittella’ mill-Għaqda Storja u Kultura Birżebbuġa fl-2007.  Dan il-feature għandu kitba ta’ Conrad D’Amato, Narrazzjoni ta’ Anton Falzon, Muntaġġ ta’ Emanuel Francalanza u Direzzjoni ta’ Arthur Grima.  Prosit tassew lil dawn in-nies bravi tax-xogħol li jagħmlu b’risq il-patrimonju li hawn f’Birżebbuġa.

Merħba

August 19, 2011
Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

iljuni.wordpress.com/

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

Mater Dolorosa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa